Tree of the Gods

            Chaos            
            |            
          Eros Gaia Nyx Tratarus Erebus      
            |            
  Gaia+Uranus       Uranus+Sea  
          | |       |  
          | Cyclopes Hekatoncheries   Aphrodite  
  |    
Phoebe+Coeus Crius Tethys Chronos+Rhea Iaptus Oceanus Hyperion Themis Theia Mymnosyne
|       |  
Zeus=Leto   Zeus=Demeter Hestia Hades Poseidon Zeus+Hera  
|   |   |  
Artemis Apollo   Persephone+Hades   Ares=Aphrodite Eris Hebe Hephaestus+Aphrodite
        |    
Zeus=Maia       Harmonia+Cadmus   Zeus=Metis
|       |   |
Hermes   Polydoros Illyrius   Semele=Zeus Ino Autonoe Agave+Echion   Athene
    |     |     |      
    Labdakos   Ariadne+Dionisus     Pentheus   Zeus=Alcemne
      |               |
      Laius+Iocaste               Herakles
      |                  
      Oedipus+Iocaste                  
      |                  
  Etocles Polynekles Antigone Ismene              

Key:-
"|" = Family
"_" = Child of Above Parent.
" " = If no Underline then they are not related by birth
"=" = Sexual Partner. If partner is not sibling then their name is not Underlined
"+" = Marriage Partner
Bold Text = A God, Titan or other Daity
Plain Text = Mortal

Greek Mythology