House of Athens

Acateus   Gaia           Gaia=Hephastus   River God        
|   |           |   |        
Aglaurus + Cecrops             Erichthonius + Praxitheia Zeuxipe      
  |             |            
Herse   Pandrosus Aglaurus=Ares Erysichthon       Pandion + Zeuxipe     Ares  
|     |         |         |  
|     | Euryte=Poseidon   Philomela Butes Erechtheus + Praxitheia Prochne + Tereus Dryus
|     | |       |         |  
|     Alkippe + Hallirrhotios       |   Eupalamus     Itys  
|               |   |        
Cephalus + Prochnis Butes+Chthonia Orneus Xuthus+Creusa Protogonia Metion Cecrops + Metiaduca Orytheia   Pandorus Otionia
        |   |     |            
        |   | Silinus     |   Pylus        
        |   | |   |   |        
        Peteos   Acheus Ion + Helice     Pandion + Pyla Sciron      
        |       |            
        Menstheus       |   Pitteus        
                |   |        
          Pallas Lycus Nisus Aegeus + Aethea        
          |     |            
          50 Sons     Theseus            

Key:-
"|" = Family
"_" = Child of Above Parent.
" " = If no Underline then they are not related by birth
"=" = Sexual Partner. If partner is not sibling then their name is not Underlined
"+" = Marriage Partner
Bold Text = A God, Titan or other Daity
Plain Text = Mortal

Greek Mythology