House of the Hellenes

 

 

 

 

 

Oceanus+Tethys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurymedon+Clemene

 

Doris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas+Pleione

 

Meneoetius

 

Prometheus

 

Epimetheus+Pandora

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

Maia

 

Chronos=Phylira

 

Deucalion

+

Pyrrha

 

 

Crius+Eurybia

 

Hyperion+Theia

 

 

 

 

|

 

|

 

 

|

 

|

 

 

 

 

Cheiron

 

Oresis+Hellen

 

Pallas

Peses

Astraeus

+

Eos

Hellios

Selene

 

 

|

 

|

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

Theia

+

Aeolus

Dorus

Xuthus+Creusa

 

Zeyphros

 

Oreithyia+Bores

Notos

Euros

 

 

|

 

|

|

 

 

|

 

 

 

 

 

Arne=Poseidon

 

Tectamus

 

Ion

Achaeus

 

Phineus+Cleopatra

 

Chione=Hermes

Calias

Zates

 

 

 

|

 

|

 

 

 

 

|

 

 

 

 

Boeotus

 

Aeolus+Enerte

 

Astarius+Europe

 

 

 

Autolycus

 

Acrisius

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

|

|

 

 

 

 

 

 

Canache+Macareus

 

 

 

 

Sisyphus

=

Anticlea

+

Leartes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

Nereus+Doris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

Icarius+Periboea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odysseus

+

Penolope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telemachus

 

 

Alternate Version

Key:-
"|" = Family
"_" = Child of Above Parent.
" " = If no Underline then they are not related by birth
"=" = Sexual Partner. If partner is not sibling then their name is not Underlined
"+" = Marriage Partner
Bold Text = A God, Titan or other Daity
Plain Text = Mortal

Greek Mythology