House of the Hellenes

          Oceanus+Tethys                      
            |                      
        Iaptus+Clemene   Doris              
        |                  
Atlas+Pleione   Meneoetius   Prometheus   Epimetheus+Pandora            
|       |   |              
Maia   Chronos=Phylira   Deucalion + Pyrrha     Crius+Eurybia   Hyperion+Theia    
    |   |     |   |    
    Cheiron   Oresis+Hellen   Pallas Peses Astraeus + Eos Hellios Selene
    |   |         |      
    Theia + Aeolus+Enarete Dorus Xuthus+Creusa   Zephyros   Oreithyia+Bores Notos Euros
    |   |   | |     |    
    Arne=Poseidon   |   Tectamus   Ion Achaeus   Phineus+Cleopatra   Chione=Hermes Calias Zates
    |   |   |         |    
Eosphoros   Boeotus Aeolus   |   Astarius+Europe       Autolycus   Acrisius  
|       |             | |  
Ceyx + Alcyone Cretheus   Salmoneus+Alcidice   Diomede+Deion Magnes Perieres Sisyphus   Anticlea + Leartes  
        |               |    
    Poseidon = Tyro+Cretheus               |    
    | |               |    
Neleus   Pelias+Anaxibia   Polymele+Aeson   Amythaon     Nereus+Doris   |    
    |   |   |     |   |    
    Acastus Evadne   Jason+Medea   Melampas Bias   Icarius+Periboea   |    
        |           |   |    
    Medeus   Polyxenus Pheres   Mermurus       Penolope + Odysseus  
                            |        
                            Telemachus     Alternate Version

Key:-
"|" = Family
"_" = Child of Above Parent.
" " = If no Underline then they are not related by birth
"=" = Sexual Partner. If partner is not sibling then their name is not Underlined
"+" = Marriage Partner
Bold Text = A God, Titan or other Daity
Plain Text = Mortal

Greek Mythology